UA-80908556-2
PKD: 0933 568 119 - 0934 663 112

Kích thước Thép ống đen, đúc, hàn danh định (Nominal Pipe Size - NPS)

NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)SCH 5SCH 10SCH 30SCH 40SCH 80SCH 120XXS610,3 0,889 1,245 1,448 1,727 2,413 ------¼813,7 1,245 1,651 1,854 2,235 3,023 ------1017,21,245 1,651 1,854 2,311 3,200------½1521,3 1,651 2,108 ---2,769 3,734 ---7,468 ¾2026,71,651 2,108 ---2,870 3,912 ---7,823 12533,4 1,651 2,769 ---3,378 4,547 ---9,093 3242,21,651 2,769 2,972 3,556 4,851 ---9,703 4048,3 1,651 2,769 3,175 3,683 5,080 ---10,16025060,3 1,651 2,769 3,175 3,912 5,537 6,350 11,074 6573,0 2,108 3,048 4,775 5,156 7,010 7,620 14,021 38088,92,108 3,048 4,775 5,486 7,6208,89015,240 90101,62,108 3,048 4,775 5,740 8,077---16,154 

NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)
SCH 5SCH 10SCH 20SCH 30SCH 40/STDSCH 60SCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160
4100114,32,108 3,048 ---4,775 6,0207,1378,56---11,100 ---13,487
115127,0------------6,274---9,017 ------------
5125141,32,769 3,404 ------6,553 ---9,525 ---12,700 ---15,875
6150168,32,769 3,404 ------7,112 ---10,973---14,275---18,263
8200219,1 2,769 3,759 6,350 7,036 8,17910,31212,700 15,06218,23720,625 23,012


NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)  SCH 5sSCH 5SCH 10sSCH 10SCH 20SCH 30 10250273,13,404 3,404 4,1914,191 6,350 7,798  12300323,9 3,9624,1914,572 4,572 6,350 8,382 14350355,6 3,9623,962 4,7756,3507,925 9,525  16400406,4 4,191 4,1914,775 6,3507,9259,525  18450457,24,1914,191 4,7756,350 7,925 11,100  20500508,0 4,775 4,7755,5376,350 9,525 12,700  24600609,6 5,537 5,537 6,350 6,350 9,52514,275  

NPS(Inches)Wall Thickness(millimeters)SCH 40sSCH 40SCH 60SCH 80sSCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160109,271 9,271 12,700 12,700 15,062 18,237 21,412 25,400 28,575129,52510,31212,700 12,700 17,450 21,412 25,400 28,57533,325 149,525 11,10015,062 12,700 19,050 23,800 27,762 31,75035,712169,525 12,70016,662 12,700 21,412 26,18730,937 36,500 40,462 189,52514,275 19,050 12,700 23,80029,362 34,92539,675 45,237 209,525 15,06220,625 12,700 26,187 32,51238,10044,450 49,987249,525 17,450 24,587 12,700 30,93738,88746,025 52,375 59,512
Bài viết liên quan